วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

อยากแนะนำให้ใช้ ClassStart เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์ https://www.classstart.org/
วิธีการใช้โปรแกรม Open Broadcaster Software (OBS) เบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
Zoom Training  การประชุมสัมมนา
https://obsproject.com/
VDO สอนการใช้ Zoom

VDO สอนการใช้ Lark